Služby

Katalógové projekty

Nechcete strácať čas? Vyberte si z dvoch verzií predpripravených katalógových projektov, a to základný alebo rozšírený projekt.

V každom projekte vám vieme pripraviť zmeny a úpravy podľa vašich požiadaviek.

Pre zobrazenie porovnania základného a rozšíreného projektu otočte mobil na šírku.
Základný projekt
Rozšírený projekt
Architektonické a stavebné riešenie
Projekt statiky
Projekt zdravotechniky
Projekt vykurovania
Projekt domového plynovodu
Projekt rekuperácie
Projekt protipožiarnej bezpečnosti
Projekt elektroinštalácia
Energetické hodnotenie stavby A0
Projekt osadenia domu na pozemok
250 €
Projekt prípojkok inžinierskych sietí
Od 100 € / prípojka
Výkaz výmer a položkový rozpočet
250 €
Dodanie PD v elektronickej verzii (.pdf)
150 €
Projekt centrálnej rekuperácie
200 €
Projekt centrálneho vysávača
80 €
Projekt vjazdu / dopraveného napojenia na pozemok
od 250 €
Paré navyše
100 €

Podklady na začatie spolupráce – polohopis a výškopis pozemku (geometrický plán) v digitálnej
podobe, kópia listu vlastníctva, polohové a výškopisné rozmiestnenie sietí na ktoré budeme rodinný
dom pripájať v digitálnej podobe,  územno-plánovacia informácia k parcele (UPI) z miestneho
stavebného úradu.

Dokumentácia je spracovaná vo vysokej realizačnej podrobnosti.

Individuálne projekty

01 - Architektonická štúdia

Od 17 € / m2

Cieľom štúdie je kompletný architektonický návrh rodinného domu. Pomocou sedení spolu s klientom nájdeme najoptimálnejší variant rodinného domu. Štúdia už obsahuje osadenie domu na pozemok, kompletný návrh podlaží domu, vizualizácie, pôdorysy a materiálové riešenie. Výstupom je tlačená brožúra vášho domu, ktorá obsahuje všetko uvedené.

Orientačný obsah

 • Základné princípy návrhu a materiálové riešenie 
 • Axonometria resp. pohľady na objekt vo forme vizualizácií 
 • Osadenie na pozemok vrátane spevnených plôch a kót 
 • Výkresy jednotlivých podlaží s výmerami a kótami 
 • Charakteristické rezy a pohľady na stavbu v prípade potreby 
 • Vizualizácie vybraných priestorov a pohľadov na stavbu, záhradu a vjazd 

Výstupom je tzv. kniha domu, vo forme tlačenej brožúry, ktorá obsahuje všetky vyššie uvedené položky.

Dĺžka spracovania 4-6 týždňov po prijatí podkladov. Následne sa spracovávajú ďalšie fázy dokumentácie.

02 - Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia

Od 27 € / m2

Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia s realizačnou podrobnosťou viacerých častí, v závislosti od zložitosti riešenia. Projekt už obsahuje všetky náležitosti jednak pre úrady, tak aj pre výstavbu. (osadenie na pozemok, pripojenia k inžinierskym sieťam, realizačná podrobnosť, detaily a podobne )

Orientačný obsah

Osadenie rodinného domu na pozemok – zastavovacia situácia

Pripojenia rodinného domu k inžinierskym sieťam – koordinačná situácia

Sprievodné správy

Súhrnná technická správa

Architektonicko–stavebné riešenie s realizačnou podrobnosťou

Projekt statiky s realizačnou podrobnosťou

Projekt elektroinštalácií silnoprúd + projekt prípojky elektrickej energie

Projekt domového vodovodu + projekt vodovodnej prípojky

Projekt domovej kanalizácie + projekt kanalizačnej prípojky

Projekt vykurovania a rekuperácie

Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby

Energetické hodnotenie projektu

Doplnkové služby k individuálnemu projektu

Položkový výkaz výmer a rozpočet stavby - od 200€

Projekt vjazdu a dopravného riešenia - od 200€

Projekt centrálnej rekuperácie - od 200€

Projekt centrálneho vysávača - od 80€

Vybavenie stavebného povolenia v rámci BSK- dohodou

Výstupom je dokumentácia v piatich tlačených vyhotoveniach, s ktorým bezproblémovo vybavíte stavebné povolenie a realizáciu stavby. V prípade záujmu o vybavenie stavebného povolenia si môžete túto službu doobjednať osobitne.

Interiérové projekty

Projekt interiéru obsahuje tri neoddeliteľné súčasti.

01 - Štúdia interiéru

Od 15 € / m2

Cieľom štúdie je koncepčný návrh dizajnu interiéru. 

Orientačný obsah

 • Základné princípy interiéru a materiálové riešenie 
 • Vizualizácie vybraných priestorov 
 • Návrh atypických prvkov 
 • Koncepcia dizajnových prvkov – svietidlá, nábytok, dekorácie 
 • Schematické pôdorysy – interiérové zariadenie, podlahy, podhľady, osvetlenie

Výstupom je tzv. kniha interiéru domu, vo forme tlačenej brožúry, ktorá obsahuje všetky vyššie uvedené položky.

02 - Realizačný projekt interiéru

Od 27 € / m2

Orientačný obsah

 • Technické správy
 • Pôdorysy v mierke 1:50 a 1:25 ktoré obsahujú všetky stavebné úpravy, povrchy, podhľady, podlajy
 • Rezy a pohľady potrebné pre stavbu 
 • Tabuľky dverí, presklených plôch, sanity, svietidiel a všetkých ostatných prvkov vstupujúcich do návrhu
 • Typické detaily stavebných nadväzností s dopadom na interiér 
 • Pohľady na vývody kanalizácie a pripojovacie body pre kuchyne a iné 
 • Výkaz výmer projektu interiéru

03 - Dokumentácia atypových prvkov

Cena podľa rozsahu

Slúži na výber dodávateľa interiérových prvkov a stanovenie ich ceny. Pokrýva všetky stolárske výrobky a zámočnícke prvky na mieru, ktoré sú kľúčové pre dizajn interiéru, napr. vstavané kuchyne a skrine, obklady a podhľady.

Orientačný obsah

 • Výkaz všetkých atypových prvkov 
 • Pôdorys interiéru s vyznačením prvkov 
 • Výkresová dokumentácia atypových prvkov v 2D/3D 
 • Rozvinuté pohľady a špárorezy prvkov

Dodatočné informácie

 • Všetky ceny sú vrátane DPH
 • Autorský dozor 50 € / hodina + cestovné náklady 0,5 € / km
 • Obhliadka pozemku mimo dohody 50 € / hodina + cestovné náklady 0,5€ / km
 • Zameranie interiéru 50 € / hodina + cestovné náklady 0,5€ / km

Vytvoríme vám projekt na mieru

Dovoľte nám zmeniť vaše sny o bývaní na skutočnosť.