AKO NA STAVEBNÉ POVOLENIE

V tomto blogu vám prinášame praktické typy a rady, ako prebieha celý proces vydania stavebného povolenia. Článok obsahuje aj zhrnuté osobné poznatky a taktiež poznatky našich klientov. Pre lepšiu orientáciu je rozdelený do praktických častí.

Proces získavania stavebného povolenia môže prebiehať rôzne. Niekedy všetko prejde, ako po masle a človek sa za relatívne krátky čas môže pustiť do výstavby. Inokedy je proces mierne komplikovanejší. Je potreba si uvedomiť, že každý stavebný úrad pracuje ako samostatná jednotka. Riadi sa síce zákonom a príslušnými vyhláškami, ale práve drobné rozdiely v detailoch môžu znamenať problémy a zbytočné predlžovanie celého procesu.Prvá návšteva úradu Prvým krokom by mala byť návšteva vášho stavebného úradu. Tam by ste si mali zistiť všetky potrebné veci, ktoré od vás bude úrad vyžadovať pri podávaní žiadosti. Vo väčšine, majú na to obce spracovaný formulár, niekde vyžadujú vlastnú žiadosť. Tiež je potrebné zistiť, čo vám úrad povolí postaviť na vašej parcele. Môžete si od úradu vyžiadať tzv. Územnoplánovaciu informáciu, kde sa dozviete všetky potrebné parametre novej výstavby na vašej parcele.

Prílohy k stavebnému povoleniu Na základe tlačiva žiadosti o stavebné povolenie je potrebné pripraviť všetky predpísané prílohy, ktoré musia byť priložené spolu s vyplneným tlačivom žiadosti. Je potrebné si uvedomiť, že vybavenie všetkých prílohe zaberie určitý čas. Aj, keď všetky dotknuté úrady majú na vyjadrenie spravidla 30 dní, k vašim požiadavkám sa môžu vyjadriť takmer ihneď, ale aj na konci tejto lehoty.

Najčastejšie prílohy k stavebnému povoleniu List vlastníctva k pozemku a kópia katastrálnej mapy Pre úrad potrebujete dokázať, že máte vzťah k pozemku, na ktorom sa chystáte stavať. Na príslušnom katastrálnom úrade si tak vyžiadajte vydanie Listu vlastníctva. K žiadosti o stavebné povolenia by tento LV nemal byť starší ako 3 mesiace. Tiež bude potrebná kópia katastrálnej mapy vášho pozemku. Obe tieto tlačivá musia byť okolkované.

Projektová dokumentácia Jedná sa o projekt rodinného domu so všetkými profesiami. Jednoduchá predstava, že kúpený katalógový projekt rodinného domu obsahuje všetko potrebné, je častokrát mylná. Je potreba si dať veľký pozor, čo obsahuje daný projekt. Štandardný katalógový projekt obsahuje kompletný projekt domu aj s jednotlivými profesiami. K tomu je však potrebný projekt osadenia domu na pozemok a projekt jednotlivých prípojok inžinierskych sietí k rodinnému domu a ich spojenie s domovými sieťami. Kompletný projekt by teda mal obsahovať aj zastavovaciu a koordinačnú situáciu stavby. Práve toto väčšina predajcov katalógových domov k projektom neponúka a tak je potrebné zháňať projektanta, ktorý tieto doplnenia vypracuje. To zbytočne predlžuje celý proces stavebného povolenia a nakoniec výrazne predražuje projekt o niekoľko sto eur naviac. My Vám ponúkame možnosť rozšíreného projektu, ktorý už obsahuje všetky tieto potrebné veci. Tak šetríme váš čas aj peňaženku. Všetky potrebné veci si taktiež dopredu odkomunikujeme s vašim príslušným úradom a vás potom nič neprekvapí.Vyňatie z pôdneho fondu Ak staviate mimo zastavaného územia obce, ale váš pozemok nieje primárne klasifikovaný na výstavbu, musíte navštíviť miestny pozemkový úrad s geometrickým plánom a požiadať o vyňatie pôdy pre vašu výstavbu. Za tento úkon zaplatíte podľa typu pôdy, na ktorej chcete stavať. Je veľmi dobré navštíviť úrad skôr, ako začnete vybavovať samotné stavebné povolenie.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia Ovzdušie je jednou zo zložiek životného prostredia, ktorého ochrana je mimoriadne dôležitá. Úrad tak bude skúmať, aké škodliviny plánujete do ovzdušia vypúšťať. Bude od vás žiadať informácie o komíne a o zdroji znečisťovania. Jedná sa o krb na tuhé palivo alebo o plynový kotol. Všetky potrebné údaje by mali byť súčasťou projektu rodinného domu.

Stavebný dozor Stavbu môžete stavať pomocou firmy alebo svojpomocne. Pri prvej možnosti, v žiadosti o vydanie povolenia vypíšete názov a všetky potrebné ďalšie informácie o firme, ktorá vám bude vykonávať výstavbu. Tá by mala mať samozrejme všetky potrebné osvedčenia, že danú stavbu môže realizovať. Ak sa chystáte stavbu realizovať svojpomocne, musíte uviesť na tlačivo, kto bude plniť úlohu stavebného dozoru. Môže to robiť iba osoba, ktorej bolo vydané oprávnenie na výkon tejto činnosti.

Prípojky inžinierskych sietí Je veľký rozdiel či sa chystáte stavať dom, kde máte na pozemku už vyvedené všetky potrebné prípojky inžinierskych sietí alebo sa budete svojou novou výstavbou prípájať na existujúce siete a vytvárať tak vlastné nové body pripojení. V prvom variante je všetko jednoduché, v projekte osadenia domu na pozemok (pozn. Súčasť rozšíreného projektu) je definované, že stavba sa pripája na existujúce prípojky a úrad to takto berie na vedomie. V prípade, že prípojky sietí budete budovať sami, čaká vás kolotoč návštev jednotlivých distribútorov. Celý proces je pomerne komplikovaný a radi vám sním poradíme. Samostatne sa mu budeme venovať v ďalšom blogu.

Kto vstupuje do vášho stavebného konania ? Účastníkov stavebného konania je viac. Samotný úrad určuje, kto sa stane účastníkom konania, vždy sú však nimi stavebník (ten kto stavbu stavia), zhotoviteľ projektu, stavebný dozor a zväčša majitelia susedných a príbuzných parciel vášho pozemku. Všetkým účastníkom konania úrad zašle oznámenie o začatí stavebného konania a dá im lehotu 7 dní na vyjadrenie sa k zámeru. Na konci stavebné konania zasa dôjde účastníkom konania informácia o rozhodnutí.

Pár slov na záver Proces vydania stavebného povolenia nieje jednoduchá záležitosť. Preto existujú ľudia, ktorý sa vybavovaním profesionálne živia. Ak sa však rozhodnete absolvovať tento proces sami, radi vám so všetkými otázkami pomôžeme. Tak, ako pomáhame všetkým našim klientom.